Post Name Contact Number
President   Mr. Somu Singh 9450287982
Co – President     Mr. Sri Narayan 9919634449,
8432444333
Vice President  Amita Mishra (Academic) 
Dr. Pratima Shukla (Admin) 
Chandra Sekher   
09125806305 
09936664717 
9452495683
General Secretary  Sashi Bhashan Singh   09450336516
Secretary Shailendra Yadav  Ram Singh   09944439648
  09795126976
Treasurer   Mahesh Prasad  09918008915
P.R.U Dharmendra Tiwari 
Bina Tripathi
09598869006
09454191957
Representatives Basant Jausewal 
Ratnoon Kumar 
Gautam Kumar 
Janmejaya Shukla 
Chandra Sekhor Yadav 
09453294625 
09430352956,
8726289594
09304242046 
09336302581 
09762909037